Jednoduchá automatizácia tzv. „Karakuri

Trubkový systém
– jednoduchá automatizácia „Karakuri"

Predstavujeme systém ručnej automatizácie, ktorý aj pri nízkych obstarávacích nákladoch umožňuje automatizovať Vašu prevádzku! Jedná sa o stavebnicový trubkový systém LPS (D30) – ktorý možno použiť aj pre stavbu stále žiadanejšej jednoduchej automatizácie tzv. „Karakuri". Tento ručný systém mechanizácie umožní automatizovať bez použitia drahých elektroprvkov, ako sú snímače, servomotory a pohony hnané médiami. Pre viac informácii kliknite tu.

VOP a ochrana údajov

Obchodné podmienky, ochrana osobných údajov, GDPR

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 111
fax: +420 553 757 101
info@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pre slovenských zákazníkov
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Oddělovací linka
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Haberkorn s.r.o. platné od 11. 4. 2016

 

A. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených prodávajícím s kupujícím i dodatků k nim a platí i pro kupní smlouvy vzniklé poskytnutím požadovaného plnění prodávajícím na základě přijaté objednávky kupujícího.

 2. Přijetím nabídky prodávajícího vzniká kupní smlouva v případě, že tato nabídka byla kupujícím akceptována do 10 dnů od jejího vystavení.

 3. Přijetím objednávky ze strany prodávajícího se rozumí akceptace podmínek navrhovaných v objednávce zaslané kupujícím uskutečněné do 10 dnů od jejího odeslání kupujícím formou elektronické komunikace.

 4. Pro účely obchodní korespondence mezi stranami je přípustná elektronická forma komunikace.

B. Všeobecné dodací podmínky

 1. Pokud není výslovně sjednáno nebo kupujícím požadováno přepravní dispozicí jinak,
       a) je místem dodání/určení Haberkorn s.r.o., Mokré Lazce.
       b) přepravu smluveného zboží do místa dodání/určení zajišťuje prodávající
           a to silničním motorovým vozidlem.

 2. Prodávající je povinen smluvené zboží zabalit tak, aby obal vyhovoval povaze zboží a způsobu přepravy a opatřit pro přepravu způsobem obvyklým u tohoto zboží.

 3. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se smluveným zbožím všechny průvodní doklady nutné k jeho převzetí a k řádnému užívání smluveného zboží způsobem odpovídajícím jeho charakteru a účelu. Každá dodávka smluveného zboží musí být opatřena dodacím listem. Dodací list musí obsahovat:
       popis zboží a jeho množství,
       datum předání a převzetí zboží,
       podpis oprávněné osoby, která zboží předala jménem prodávajícího,
       podpis oprávněné osoby, která zboží převzala jménem kupujícího.

 4. Nebude-li sjednáno jinak, platí pro jakost a kompletnost smluveného zboží příslušná ČSN norma. Smluvené zboží musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění.

C. Cena a platební podmínky

 1. Dohodnutá kupní cena smluveného zboží je pevná a bude navýšena o cenu balení a přepravného ke kupujícímu (dále jen další náklady). Úhrada jiných nákladů kupujícím souvisejících s dodáním smluveného zboží, jako např. pojištění, musí být výslovně písemně s kupujícím sjednána.

 2. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu zboží a dalších nákladů na základě jeho faktury – daňového dokladu (dále faktura), která musí obsahovat:
       a) číslo kupní smlouvy/objednávky, nebo nabídky
       b) IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
       c) bankovní spojení prodávajícího,
       d) ostatní náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.
           v aktuálně platném znění.

 3. Faktura musí být zaslána kupujícímu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla nebo elektronicky ve formátu PDF. Takto vystavená faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahově podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění.

 4. Faktura může obsahovat další cenové údaje, zejména fakturuje-li prodávající vedle sjednané kupní ceny zboží další náklady, které nebyly předem sjednány s kupujícím a které nejsou obsaženy ani v jeho objednávce, anebo v nabídce, viz bod 1.

 5. Prodávající je oprávněn fakturovat dohodnutou kupní cenu smluveného zboží po předání dopravci.

 6. Lhůta splatnosti každé faktury je 14 kalendářních dnů od jejího vystavení prodávajícím.

D. Dodání zboží a nabytí vlastnického práva

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu smluvené zboží do místa dodání/určení v termínech dohodnutých s kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající si vyhrazuje právo dodávku zboží pozdržet v případě, že bude existovat jakýkoli splatný závazek kupujícího vůči prodávajícímu s prodlením delším než 15 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti. V takovém případě se postup prodávajícího nepovažuje za prodlení s dodávkou zboží do doby zaplacení dlužné pohledávky kupujícího.

 2. K převodu vlastnického práva ke smluvenému zboží dochází až zaplacením kupní ceny a k přechodu nebezpečí jeho ztráty, poškození a zničení dochází převzetím smluveného zboží kupujícím. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího v době, kdy předmět plnění převezme od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.

E. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

 1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním smluveného zboží nebo jeho části, má kupující právo účtovat prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny smluveného zboží, jehož se prodlení týká. Nárok na náhradu škody způsobené kupujícímu porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčen, přičemž se smluvní pokuta na náhradu škody nezapočítává.

 2. Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 3. Smluvní pokuta je v obou případech omezena do výše 5 % z celkové ceny zboží.

F. Nakládání s pohledávkami

 1. Pohledávky vzniklé z kupní smlouvy není kupující oprávněn zastavit nebo postoupit na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Zastaví-li kupující pohledávku bez takového souhlasu prodávajícího, je prodávající oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10% nominální hodnoty zastavené pohledávky. Postoupení nebo zastavení pohledávky bez takového souhlasu prodávajícího je neplatné.

 2. Podmínkou platnosti započtení vzájemných pohledávek prodávajícího a kupujícího je jejich předchozí písemná dohoda o započtení.

G. Podstatné porušení smlouvy

 1. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím prodávajícího ve smyslu § 1977obč. zák. č. 89/2012 Sb. od ní odstoupit je:
       a) prodlení kupujícího se zaplacením ceny smluveného zboží nebo jeho části
           delší než 5 kalendářních dnů,
       b) prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 5 kalendářních dnů
       c) prodlení kupujícího se zaplacením jakéhokoli jiného peněžitého závazku
           vůči prodávajícímu nebo jeho části
       d) nezaplacení zálohy na kupní cenu nebo její části do 7 kalendářních dnů
           od vystavení zálohové faktury
       e) insolvenční řízení zahájené vůči kupujícímu

 2. Za okolnosti znemožňující řádné a včasné plnění smlouvy a vylučující odpovědnost smluvních stran se považují přírodní pohromy, požár, výbuch, válečné události a stávky. Kupující i prodávající na sebe nepřebírají nebezpečí zásadní změny okolností a nevylučují využití §1765 a §1766 občanského zákoníku.

H. Záruka na jakost a reklamace

 1. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona č. 89/2012 Sb. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Za vadu se nepovažuje, pokud jsou věci poškozené násilnou manipulací, neodbornou montáží nebo zapojením, neoprávněným zásahem, nedodržováním podmínek pro instalaci, provoz, obsluhu a údržbu stanovených v návodu k používání a poškozené přiměřeným opotřebením.

 2. Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího vady množství do 7 dnů, vady ostatní do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení vad musí obsahovat:
       a) identifikaci kupní smlouvy
       b) popis vady nebo přesné určení jak se vada projevuje
       c) počet vadných kusů
  Při ztrátě nebo zničení zboží během přepravy je kupující povinen oznámit dopravci takovéto vady zboží s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky písemným oznámením do přepravního dokladu vztahujícího se ke zboží.
  Byl-li stav zboží tímto způsobem zjištěn a zaznamenán, je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od vzniku takové události.

I. Obaly


Ve smyslu těchto obchodních podmínek přechází na kupujícího s dodaným zbožím i vlastnická práva k průmyslovým obalům.
Kupující se zavazuje, že ve smyslu ustanovení § 12 odstavec 1 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, zajistí využití odpadů z obalů tak, aby odpady z obalů uvedených prodávajícím na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu. O splnění této povinnosti je na základě vyzvání prodávajícího povinen prodávajícího informovat doručením zvláštního prohlášení.

J. Rozhodné právo


Veškeré právní vztahy ze smluv, které se řídí těmito VOP nebo s těmito smlouvami souvisejí, se řídí hmotným právem České republiky, konkrétně Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Ujednáním VOP v platném znění se řídí smluvní vztah pro celou dobu jeho trvání, případně i po jeho ukončení, a to až do úplného vypořádání všech práv a nároků z něho plynoucích. Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od VOP, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost. S výjimkou, kdy tyto VOP požadují písemnou listinnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě písemných elektronických zpráv (e-mail, SMS. apod.) doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká zániku nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

K. Rozhodčí doložka


Všechny spory vznikající ze smluv, které se řídí těmito VOP a v souvislosti s nimi, z jejich porušení, ukončení platnosti nebo z jejich neplatnosti, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení ad hoc jediným rozhodcem. Strany se dohodly na osobě jediného rozhodce, kterým je: JUDr. David Sehnálek, Kunčičky 305, 739 01 Baška. Místem konání rozhodčího řízení je Brno. Řízení se bude konat v češtině, jen na základě písemných podkladů a bez ústního jednání. Rozhodce bude v řízení v otázkách v této doložce neupravených postupovat přiměřeně podle Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Strany se dohodly pro případ, že by výše sjednaný rozhodce nemohl činnost rozhodce vykonávat, že spory budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním rozhodcem JUDr. Martinem Janků, CSc. Strana, která neměla v řízení úspěch, je povinna uhradit úspěšné straně náhradu nákladů řízení, včetně poplatku rozhodci a nákladů na právní zastoupení advokátem ve smyslu vyhlášky č. 484/2000 Sb. Žalující strana zaplatí rozhodci poplatky za rozhodčí řízení ve výši 2 % z hodnoty nároku uplatněného žalobou minimálně ve výši 1 000,- Kč a maximálně ve výši 500 000,- Kč k rukám rozhodce, a to do patnácti dnů ode dne podání žaloby.

L. Obchodní tajemství


Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se společností prodávajícího a dále všechny údaje jako obchodní tajemství výslovně označené, smlouva a skutečnosti v ní obsažené, včetně informací, které si v rámci jednání obě smluvní strany v souvislosti s jejím uzavřením poskytly, jsou předmětem obchodního tajemství a jejich zpřístupnění třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem druhé smluvní strany.

M. Jednání smluvních stran a forma právních úkonů


Smluvní strany jsou oprávněny jednat v případě, že se jedná:
• o fyzickou osobu buď osobně, nebo zmocněncem na základě písemné plné moci;
• o právnickou osobu statutárním orgánem, zaměstnancem oprávněným jednat v rozsahu svého zákonného zmocnění nebo zmocněncem na základě písemné plné moci; je-li statutárním orgánem právnické osoby jiná právnická osoba, je tato oprávněna jednat pouze svým statutárním orgánem nebo zmocněncem na základě plné moci.
Právní úkony jsou činěny zásadně písemně, přičemž za písemnou formu se pro účely těchto VOP, není-li v nich výslovně stanoveno jinak, považuje také emailová komunikace.
Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany je účinné dnem jejich doručení druhé smluvní straně nebo domněnkou dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

N. Změna VOP


Kupující se před učiněním objednávky seznámil s těmito VOP, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku.
Prodávající může VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude kupujícímu oznámena písemně na jeho kontaktní adresu, přičemž za jeho kontaktní adresu se považuje jeho sídlo či místo podnikání, jakož i sídlo jakékoli jeho provozovny.
Kupující je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny VOP s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne doručení výpovědi prodávajícímu, nebylo-li v kupní smlouvě výslovně dojednáno jinak.

O. Mlčenlivost


Prodávající se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu kupujícího jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.
Kupující dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění péče o zákazníka, marketingové činnosti a bonusových zákaznických programů. Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., č. 89/2012 Sb. a č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

P. Platnost VOP


Tyto VOP nabývají účinnosti dne 11. 4. 2016 a nahrazují VOP platné od 1. 1. 2011 do 10. 4. 2016.

 

Za Haberkorn s.r.o.:

Ing. Petr Pavlínek
jednatel

 

Oddělovací linka
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoloční správcovia osobných údajov sú spoločnosti Haberkorn s.r.o., so sídlom Generála Vlachého 305, 747 62 Mokré Lazce, IČ 61947024, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, spisová značka C 12945, a Haberkorn s.r.o. organizačná zložka, Zavarská 10/B, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO 47557125, spoločnosť zapísaná v obchodnom Registri Okresného súdu v Trnave, vložka číslo 10252/T (ďalej "Haberkorn").

Aké osobné údaje od Vás potrebujeme?

Zhromažďujeme len základné osobné údaje, nie zvláštne, citlivé typy informácií. Tieto osobné údaje zahŕňajú meno, priezvisko, tituly, poštovú a emailovú adresu, oslovenie/pohlavie, názov firmy, pozíciu vo firme, telefón, fax, prihlasovacie údaje k e-shopu a produktové preferencie (obľúbené produkty a zdroje informácií, Vami zvolené oblasti, ktoré Vás zaujímajú). U SZČO ďalej údaje potrebné na naplnenie zmluvného vzťahu (IČO, DIČ, atď.). V rámci spracovania môžu byť k osobným údajom naviazané aj ďalšie informácie (zakúpené produkty, história komunikácie a pod.).

Prečo ich potrebujeme?

Osobné údaje sú využívané v rámci obchodného vzťahu, t.j. najmä spracovanie dopytov, personalizované ponuky našich výrobkov a služieb, upresnenie technického riešenia, uzavretie objednávok, uskutočnenie dodávok, vytváranie analýz a obchodných štatistík, monitoring spokojnosti s dodávkou, plnenie záručného a pozáručného servisu (v rámci kontextu Nariadenia 2016/679 tzv. plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem).

Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním Vašich údajov pre obchodné a marketingové účely, využívame poskytnuté údaje tiež pre komunikáciu noviniek, organizovaných školení a marketingových akcií, obchodných oznámení a vykonávanie marketingových prieskumov v súlade s Vašimi potrebami a preferenciami, a to rôznymi kanálmi, napríklad poštou, elektronickými prostriedkami (email), telefonickým hovorom alebo prostredníctvom webových stránok. V opačnom prípade je táto komunikácia obmedzená v rozsahu dopytovaných výrobkov a služieb.

Haberkorn je tiež oprávnený spracovávať osobné údaje na účely splnenia povinností uložených verejnoprávnymi predpismi.

Ako s osobnými údajmi nakladáme?

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú našimi kľúčovými prioritami, pri spracovaní Vašich osobných údajov uplatňujeme nasledujúce postupy a mechanizmy:

  • Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne stanovený účel, stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom,
  • dodržujeme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečila úroveň zabezpečenia zodpovedajúca možným rizikám,
  • všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

Tieto zabezpečenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré s nami verejne zdieľate na komunitných stránkach (Facebook a pod.).

Komu ich sprístupňujeme?

Osobné údaje môžu byť spracovávané a odovzdané v rámci skupiny Haberkorn, a to aj mimo územia zákazníka, vždy ale v rámci Európskej únie a za rovnakých podmienok.

V prísne obmedzenej miere poskytujeme potrebné osobné údaje zákazníka našim poskytovateľom služieb, ktorí sú zodpovední napr. za doručovanie zásielok alebo poskytovanie IT služieb. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní zachovať dôvernosť údajov v rovnakej miere ako Haberkorn.

Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú, v prípade spracovania na základe Vášho súhlasu, až do predloženia požiadavky na ukončenie ich ďalšieho spracovania.

Aké sú Vaše práva?

Ak si prajete získať podrobnejšie informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, alebo získať prístup k svojim osobným údajom, opraviť, zablokovať alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby, odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, odstrániť Vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy ohľadom našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov, obráťte sa prosím na nás.

Kontaktné údaje

Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62 Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 710
e-mail: gdpr@haberkorn.sk

Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránok  Ikona Sitemap     |     Textová verzia stránok  Ikona text     |     Odoberanie noviniek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+