Obmedzovače krútiaceho momentu

Obmedzovače krútiaceho momentu plnia bezpečnostnú funkciu tam, kde je nutné chrániť zariadenie pred nebezpečným preťažením a nárazmi stroja. Znižujú tak neplánované prestoje a eliminujú poruchy zariadení. Obmedzovače krútiaceho momentu sú nastaviteľné na definovaný limit a pri jeho presiahnutí odstavia zariadenie z prevádzky.

Základným radom sú trecie DF obmedzovače krútiaceho momentu. Tie sa dajú použiť tak pre paralelné spojenie hriadeľov (reťazou, remeňom, ozubeným kolesom…), ako aj pre súosové spojenie hriadeľov v kombinácii s niektorou bežne používanou spojkou (pružnou, reťazovou…). Tieto obmedzovače sa ďalej vyrábajú v rôznych modelových vyhotoveniach vhodných k danej aplikácii - s predĺženým nábojom (pri použití pohonného elementu s relatívne veľkými axiálnymi rozmermi - trojradové reťazové koleso), s predĺženým hriadeľom (pre ľahšiu montáž priamo do skrine prevodovky), s elektromechanickým spínačom (signál z týchto spínačov dáva impulz na zastavenie stroja). Tieto obmedzovače sú vhodné pre stroje, kde sa vyskytuje prach, nečistota a pod. a kde nie je nutná synchronizácia medzi hnacou a hnanou časťou stroja.

Medzistupňom medzi trecími a valivými obmedzovačmi sú ekonomické guličkové EDF/F obmedzovače. Tieto obmedzovače sú bezúdržbové, eliminujú torznú vôľu a je možné na ne inštalovať elektromechanický vypínač.

Ďalším radom sú valivé DSS/DSR obmedzovače krútiaceho momentu a tie delíme podľa konštrukcie na guličkové alebo valčekové. Guličkové obmedzovače sú vysoko citlivé aj u krátkodobo sa vyskytujúcich špičiek. Valčekové obmedzovače poskytujú stabilný prenos aj pri vysokých krútiacich momentoch a vyskytujúcich sa vibráciách. Valivé obmedzovače sa dajú použiť ako časovacie, t.j. že po opätovnom spojení oboch častí stroja je poloha hnacieho a hnaného hriadeľa synchrónna alebo podľa požiadaviek aplikácie je možné nastaviť obnovenie cyklu po 45°, 60°, 90°… Tieto obmedzovače sú vhodné do vlhkého alebo mastného prostredia a opäť sa vyrábajú v celom rade rôznych modelových vyhotovení tak pre paralelné, ako aj koaxiálne spojenie hriadeľov.

Precíznejšie z obmedzovačov, ktoré spĺňajú vlastnosti predchádzajúceho radu, sú bezvôľové DSS/SG obmedzovače krútiaceho momentu. Tieto relatívne nové produkty spĺňajú ďalšie požiadavky, a to sú redukcia veľkosti a odstránenie uhlovej vôle. Samozrejme sú aj modely pre koaxiálne spojenie, novo v kombinácii s vlnovcovou spojkou. Vyrábajú sa v 5-tich veľkostiach o rozsahu menovitého krútiaceho momentu 5 - 700 Nm.

Pneumatické …/AP obmedzovače krútiaceho momentu sú ovládané vonkajším tlakom a z toho vyplýva aj ich hlavná výhoda: zmena nastavenie krútiaceho momentu za chodu stroja.

Produkty, ktoré sa čiastočne líšia od ostatnej produkcie firmy ComIntec, sú obmedzovače axiálnej sily DSA. Tieto zariadenia chránia komponenty lineárneho posuvu voči prípadnej kolízii pri prekročení nastavenej sily v ťahu/tlaku.

Veľkou prednosťou obmedzovačov firmy ComInTech je ľahké nastavenie šmykového krútiaceho momentu. Po vhodnom zvolení tanierových pružín sa ďalej nastavuje krútiaci moment iba dotiahnutím radiálnej matice. Hodnote požadovaného krútiaceho momentu zodpovedá určitý rozmer dotiahnuta matice (vzdialenosť čela matice od príruby). Toto nastavenie sa nazýva Kalibračný systém s „H“ rozmerom. Tento rozmer je uvedený u každého typu obmedzovača, to znamená, že pre nastavenie nie je nutný žiadny momentový kľúč, ale len posuvné meradlo.

Pre dlhú životnosť a bezproblémový chod spojky je vhodné použiť pri všetkých typoch obmedzovača elektromechanický vypínač, príp. indukčný snímač, ktorý pri zásahu obmedzovača vypne pohon alebo inak upozorní obsluhu stroja na prípadný problém.


Aktualizované: 14. 5. 2019