Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Haberkorn s.r.o.
platné od 26. 5. 2018

A. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, aj dodatkov k nim, a platí aj pre kúpne zmluvy vzniknuté poskytnutím požadovaného plnenia predávajúcim na základe prijatej objednávky kupujúceho.

 2. Prijatím ponuky predávajúceho vzniká kúpna zmluva v prípade, že táto ponuka bola kupujúcim akceptovaná do 10 dní od jej vystavenia.

 3. Prijatím objednávky zo strany predávajúceho sa rozumie akceptácia podmienok navrhovaných v objednávke zaslanej kupujúcim, uskutočnená do 10 dní od jej odoslania kupujúcim formou elektronickej komunikácie.

 4. Pre účely obchodnej korešpondencie medzi stranami je prípustná elektronická forma komunikácie.

B. Všeobecné dodacie podmienky

 1. Ak nie je výslovne dohodnuté alebo kupujúcim požadované prepravnou dispozíciou inak,
       a) je miestom dodania/určenia Haberkorn s.r.o., Mokré Lazce.
       b) prepravu dohodnutého tovaru do miesta dodania/určenia zaisťuje predávajúci,
           a to cestným motorovým vozidlom.

 2. Predávajúci je povinný dohodnutý tovar zabaliť tak, aby obal vyhovoval povahe tovaru a spôsobu prepravy a pripraviť ho na prepravu spôsobom obvyklým u tohto tovaru.

 3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s dohodnutým tovarom všetky sprievodné doklady potrebné k jeho prevzatiu a k užívaniu dohodnutého tovaru spôsobom zodpovedajúcim jeho charakteru a účelu. Každá dodávka dohodnutého tovaru musí byť vybavená dodacím listom. Dodací list musí obsahovať:
       - popis tovaru a jeho množstvo,
       - dátum odovzdania a prevzatia tovaru,
       - podpis oprávnenej osoby, ktorá tovar odovzdala v mene predávajúceho,
       - podpis oprávnenej osoby, ktorá tovar prevzala v mene kupujúceho.

 4. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platí pre kvalitu a kompletnosť dohodnutého tovaru príslušná STN norma. Dohodnutý tovar musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 22/1997 Zb. v platnom znení

C. Cena a platobné podmienky

 1. Dohodnutá kúpna cena dohodnutého tovaru je pevná a bude navýšená o cenu balného a prepravného ku kupujúcemu (ďalej len ďalšie náklady). Úhrada iných nákladov kupujúcim súvisiacich s dodaním dohodnutého tovaru, ako napr. poistenie, musí byť výslovne písomne ​​s kupujúcim dohodnuté.

 2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tovaru a ďalších nákladov na základe jeho faktúry - daňového dokladu (ďalej faktúra), ktorá musí obsahovať:
  a) číslo kúpnej zmluvy/objednávky, alebo ponuky
  b) IČO a DIČ a IČ DPH predávajúceho a kupujúceho
  c) bankové spojenie predávajúceho
  d) ostatné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 235/2004 Zb. v aktuálnom platnom znení.

 3. Faktúra musí byť zaslaná kupujúcemu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla alebo elektronicky vo formáte PDF. Takto vystavená faktúra spĺňa všetky zákonom definované náležitosti, ako obsahovo podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení, tak formálne, ktoré definuje zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v aktuálnom znení.

 4. Faktúra môže obsahovať ďalšie cenové údaje, predovšetkým pokiaľ fakturuje predávajúci popri dohodnutej kúpnej cene tovaru aj ďalšie náklady, ktoré neboli vopred dohodnuté s kupujúcim, a ktoré nie sú obsiahnuté ani v jeho objednávke, alebo v ponuke, pozri bod 1.

 5. Predávajúci je oprávnený fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dohodnutého tovaru po odovzdaní dopravcovi.

 6. Lehota splatnosti každej faktúry je 14 kalendárnych dní od jej vystavenia predávajúcim.

D. Dodanie tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu dohodnutý tovar do miesta dodania/určenia v termínoch dohodnutých s kupujúcim, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo dodávku tovaru pozdržať v prípade, že bude existovať akýkoľvek splatný záväzok kupujúceho voči predávajúcemu s omeškaním dlhším ako 15 kalendárnych dní po lehote splatnosti. V takom prípade sa postup predávajúceho nepovažuje za omeškanie s dodávkou tovaru do doby zaplatenia dlžnej pohľadávky kupujúceho.

 2. K prevodu vlastníckeho práva na dohodnutý tovar dochádza až zaplatením kúpnej ceny a k prechodu nebezpečenstva jeho straty, poškodenia a zničenia dochádza prevzatím dohodnutého tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho v čase, keď predmet plnenia prevezme od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s predmetom plnenia a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet plnenia neprevezme.

E. Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

 1. Ak sa dostane predávajúci do omeškania s dodaním dohodnutého tovaru alebo jeho časti, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny dohodnutého tovaru, ktorého sa omeškanie týka. Nárok na náhradu škody spôsobenej kupujúcemu porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, tým nie je dotknutý, pričom sa zmluvná pokuta na náhradu škody nezapočítava.

 2. Ak sa dostane kupujúci do omeškania s platením faktúry, je predávajúci oprávnený mu účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 3. Zmluvná pokuta je v oboch prípadoch obmedzená do výšky 5% z celkovej ceny tovaru.

F. Uspokojenie pohľadávok

 1. Pohľadávky vzniknuté z kúpnej zmluvy nie je kupujúci oprávnený založiť alebo postúpiť na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Ak založí kupujúci pohľadávku bez súhlasu predávajúceho, je predávajúci oprávnený mu vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 10% nominálnej hodnoty založenej pohľadávky. Postúpenie alebo založenie pohľadávky bez súhlasu predávajúceho je neplatné.

 2. Podmienkou platnosti započítania vzájomných pohľadávok predávajúceho a kupujúceho je ich predchádzajúca písomná dohoda o započítaní.

G. Podstatné porušenie zmluvy

 1. Podstatným porušením zmluvy oprávňujúcim predávajúceho v zmysle §1977 obč. zák. č. 89/2012 Zb. od nej odstúpiť je:
  a) omeškanie kupujúceho so zaplatením ceny dohodnutého tovaru alebo jeho časti
  dlhšie ako 5 kalendárnych dní,
  b) omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru dlhšie ako 5 kalendárnych dní,
  c) omeškanie kupujúceho so zaplatením akéhokoľvek iného peňažného záväzku
      voči predávajúcemu alebo jeho časti,
  d) nezaplatenie zálohy na kúpnu cenu alebo jej časti do 7 kalendárnych dní
       od vystavenia preddavkovej faktúry,
  e) konkurzné konanie začaté voči kupujúcemu.

 2. Za okolnosti znemožňujúce riadne a včasné plnenie zmluvy a vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán sa považujú prírodné pohromy, požiar, výbuch, vojnové udalosti a štrajky. Kupujúci aj predávajúci na seba nepreberajú nebezpečenstvo zásadnej zmeny okolností a nevylučujú využitie §1765 a §1766 občianskeho zákonníka.

H. Záruka na akosť a reklamácie

 1. Vec je chybná, ak nemá vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona č. 89/2012 Zb. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti. Za chybu sa nepovažuje, ak sú veci poškodené násilnou manipuláciou, neodbornou montážou alebo zapojením, neoprávneným zásahom, nedodržiavaním podmienok pre inštaláciu, prevádzku, obsluhu a údržbu stanovených v návode na používanie a poškodené primeraným opotrebením.

 2. Kupujúci je povinný reklamovať u predávajúceho vady množstva do 7 dní, vady ostatné do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie vád musí obsahovať:
  a) identifikáciu kúpnej zmluvy
  b) popis vady alebo presné určenie ako sa chyba prejavuje
  c) počet chybných kusov

  Pri strate alebo zničení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný oznámiť dopravcovi takéto vady tovaru s uvedením všeobecných údajov o povahe straty alebo poškodenia, najneskoršie pri prevzatí zásielky písomným oznámením do prepravného dokladu vzťahujúceho sa k tovaru.
  Ak bol stav tovaru týmto spôsobom zistený a zaznamenaný, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho, a to najneskôr do 3 dní od vzniku takejto udalosti.

I. Obaly

V zmysle týchto obchodných podmienok prechádza na kupujúceho s dodaným tovarom aj vlastnícke právo k priemyselným obalom.
Kupujúci sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 12 odsek 1 zákona č. 477/2001 Zb. o obaloch, zabezpečí využitie odpadov z obalov tak, aby odpady z obalov uvedených predávajúcim na trh alebo do obehu, boli využité v rozsahu stanovenom prílohou č. 3 k tomuto zákonu. O splnení tejto povinnosti je na základe vyzvania predávajúceho povinný predávajúci informovať doručením osobitného vyhlásenia.

J. Rozhodné právo

Všetky právne vzťahy zo zmlúv, ktoré sa riadia týmito VOP alebo s týmito zmluvami súvisia, sa riadia hmotným právom Slovenskej republiky, konkrétne Občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Dojednaním VOP v platnom znení sa riadi zmluvný vzťah po celú dobu jeho trvania, prípadne i po jeho ukončení, a to až do úplného vysporiadania všetkých práv a nárokov z neho plynúcich. Ak by boli dojednania v Zmluve odlišné od VOP, majú ustanovenia uvedené v Zmluve prednosť. S výnimkou, kedy tieto VOP vyžadujú písomnú listinnú formu, je možné všetku komunikáciu medzi Poskytovateľom a Užívateľom uskutočňovať vo forme písomných elektronických správ (e-mail, SMS. apod.) doručovaných na elektronickú adresu uvedenú druhou stranou. Ukončenie platnosti Zmluvy sa nedotýka zániku nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

K. Rozhodcovská doložka

Všetky spory vznikajúce zo zmlúv, ktoré sa riadia týmito VOP a v súvislosti s nimi, z ich porušenia, ukončenia alebo z ich neplatnosti, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní ad hoc jediným rozhodcom. Strany sa dohodli na osobe jediného rozhodcu, ktorým je: JUDr. David Sehnálek, Kunčičky 305, 739 01 Baška. Miestom konania arbitráže je Brno. Konanie sa bude konať v slovenčine, len na základe písomných podkladov a bez ústneho pojednávania. Rozhodca bude v konaní v otázkach v tejto doložke neupravených postupovať primerane podľa Poriadku Rozhodcovského súdu pri HK SR a AK ČR. Strany sa dohodli pre prípad, ak by vyššie dojednaný rozhodca nemohol činnosť rozhodcu vykonávať, že spory budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri HK SR a AK ČR podľa jeho Poriadku jedným rozhodcom JUDr. Martinem Janků, CSc. Strana, ktorá nemala v konaní úspech, je povinná uhradiť úspešnej strane náhradu nákladov konania, vrátane poplatku rozhodcovi a nákladov na právne zastúpenie advokátom v zmysle vyhlášky č. 484/2000 Zb. Žalujúca strana zaplatí rozhodcovi poplatky za rozhodcovské konanie vo výške 2% z hodnoty nároku uplatneného žalobou minimálne vo výške 1 000, - Kč a maximálne vo výške 500 000, - Kč k rukám rozhodcu, a to do pätnástich dní odo dňa podania žaloby.

L. Obchodné tajomstvo

Všetky konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch bežne nedostupné skutočnosti, ktoré súvisia so spoločnosťou predávajúceho a ďalej všetky údaje ako obchodné tajomstvo výslovne označené, zmluva a skutočnosti v nej obsiahnuté, vrátane informácií, ktoré si v rámci rokovaní obe zmluvné strany v súvislosti s jej uzatvorením poskytli, sú predmetom obchodného tajomstva a ich sprístupnenie tretím osobám je možné len s výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

M. Rokovania zmluvných strán a forma právnych úkonov

Zmluvné strany sú oprávnené konať v prípade, že sa jedná:
• o fyzickú osobu buď osobne, alebo splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva;
• o právnickú osobu štatutárnym orgánom, zamestnancom oprávneným konať v rozsahu svojho zákonného splnomocnenia alebo splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva; ak je štatutárnym orgánom právnickej osoby iná právnická osoba, je táto oprávnená konať iba svojím štatutárnym orgánom alebo splnomocnencom na základe plnej moci.
Právne úkony sú ponuky vykonané zásadne písomne, pričom za písomnú formu sa pre účely týchto VOP, ak nie je v nich výslovne stanovené inak, považuje tiež emailová komunikácia.
Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomností jednej strany je účinné dňom ich doručenia druhej zmluvnej strane alebo domnienkou dôjdenia podľa § 573 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka.

N. Zmena VOP

Kupujúci sa pred vykonaním objednávky zoznámil s týmito VOP, všetky ich ustanovenia považuje za zrozumiteľné, boli mu dostatočne vysvetlené a neodlišujú sa závažne a bez zvláštneho dôvodu od obvyklých podmienok dojednávaných v podobných prípadoch. Strany týmto výslovne vylučujú využitie § 1799 a/alebo § 1800 Občianskeho zákonníka.
Predávajúci môže VOP v primeranom rozsahu zmeniť. Táto zmena bude kupujúcemu oznámená písomne na jeho kontaktnú adresu, pričom za jeho kontaktnú adresu sa považuje jeho sídlo alebo miesto podnikania, ako aj sídlo akejkoľvek jeho prevádzky.
Kupujúci je oprávnený zmeny odmietnuť a zmluvu z tohto dôvodu vypovedať do jedného mesiaca od začiatku platnosti zmeny VOP s výpovednou lehotou jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede predávajúcemu, ak nebolo v kúpnej zmluve výslovne dojednané inak.

O. Platnosť VOP

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 26. 5. 2018 a nahradzujú VOP platné od 10. 4. 2016 do 25. 5. 2018.

 

Za Haberkorn s.r.o.:

Ing. Petr Pavlínek
konateľ