Ochrana hlavy a sluchu

Ochrana hlavy je nezbytnou preventivní ochranou každého pracovníka nejen ve stavebnictví, ale i v průmyslu a jiných pracovních prostředích. Nejvyššího stupně ochrany hlavy a jejího povrchu před úrazy lze zabezpečit ochrannými přilbami. V naší nabídce je možné vybrat z mnoha typů pracovních přileb dle normy EN 397. K uvedeným ochranným přilbám dodáváme náhradní díly jako podbradní pásky, ochranné štíty, držáky štítu, mušlové chrániče sluchu, potní pásky, vnitřní vložky přileb atd. Oblíbené jsou také bezpečnostní čepice s plastovou vnitřní výztuhou certifikované dle EN 812.

Pro odpovídající ochranu sluchu před negativním působením hluku na člověka jsou určeny zátkové nebo mušlové chrániče sluchu. Jejich použití je vyžadováno tam, kde se pomocí technických opatření nepodaří snížit hluk na přijatelnou míru. Pokud je hladina hluku vyšší než 85 dB, je nezbytně nutné používat chrániče sluchu, neboť při těchto hodnotách a 8 hodinové expozici může dojít k nevratnému poškození sluchu. Při volbě chráničů sluchu je k dispozici celá řada produktů, které mají různě vlastnosti, na jejich základě je potřeba zvolit ty, které jsou pro ochranu na konkrétním pracovišti nejvhodnější.Kvalita ochranných přileb

Ochranné přilby jsou často nošeny i několik hodin denně. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste při výběru přilby věnovali pozornost nejenom splnění všech bezpečnostních kritérií, ale zaměřili se také na hmotnost přilby, možnost odvětrávání a na kvalitu vnitřních výstelek a zajistili tak jejich uživatelům maximální pohodlí při nošení.

Životnost ochranných přileb - přilba není navždy!

Životnost přileb je omezená, neboť jejich materiál s postupujícím časem degraduje. Ke snížení mechanických vlastností dochází i v případě, že přilba není používána a je pouze skladována. Dalšími faktory ovlivňující životnost přilby jsou chlad, teplo, chemikálie, UV záření nebo i špatné používání. Čím více je přilba vystavována těmto vlivům, tím dříve by se měla vyměnit.

Aktuální platné znění normy EN 397 požaduje, aby údaje o stárnutí a době životnosti byly obsaženy v návodu na používání přilby. Obecně však platí, že přilby z termoplastů (PE a ABS) by neměly být používány déle než 4 roky a přilby z duroplastů by neměly být používány déle než 8 až 10 let, samozřejmě v závislosti na podmínkách a frekvencí použití, expozici chemickým látkám, klimatických podmínkách apod.

Čím vyšší útlum, tím lepší?

Správný je přiměřený útlum. Je mylné domnívat se, že čím vyšší je útlum, tím je chránič sluchu lepší. Hodnota útlumu prostředků na ochranu sluchu musí být zvolena tak, aby hladina hluku v uchu byla mezi 70 a 75 dB. Při nedostatečném útlumu zůstává riziko poškození sluchu v souvislosti s působením hluku. Nadměrný útlum může bránit komunikaci a slyšitelnosti výstražných signálů. Uživatel se zároveň může cítit izolovaný od okolního prostředí. V důsledku toho nemusí být chrániče sluchu nošeny po celou dobu expozice a ochrana sluchu může být významně snížena.

Zákonná ustanovení

Povinnosti zaměstnavatele je sledovat hladinu hluku a zajistit pro své zaměstnance zdravé pracovní prostředí. Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření na ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s hlukem vzhledem k jeho důsledkům pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zejména poškození sluchu. Haberkorn Vám nabízí širokou škálu vhodných ochranných pomůcek na ochranu sluchu.