Ochrana hlavy a sluchu

Ochrana hlavy je nevyhnutnou preventívnou ochranou každého pracovníka nielen v stavebníctve, ale aj v priemysle a iných pracovných prostrediach. Najvyšší stupeň ochrany hlavy a jej povrchu pred úrazmi možno zabezpečiť ochrannými prilbami. V našej ponuke je možné vybrať z mnohých typov pracovných prilieb podľa normy EN 397. K uvedeným ochranným prilbám dodávame náhradné diely ako podbradné pásky, ochranné štíty, držiaky štítu, mušľové chrániče sluchu, potné pásky, vnútorné vložky prílb atď. Obľúbené sú aj bezpečnostné čiapky s plastovou vnútornou výstuhou certifikované podľa EN 812.

Pre zodpovedajúcu ochranu sluchu pred negatívnym pôsobením hluku na človeka sú určené zátkové alebo mušľové chrániče sluchu. Ich použitie je vyžadované tam, kde sa pomocou technických opatrení nepodarí znížiť hluk na prijateľnú mieru. Ak je hladina hluku vyššia ako 85 dB, je nutné používať chrániče sluchu, pretože pri týchto hodnotách a 8 hodinovej expozícii môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu sluchu. Pri voľbe chráničov sluchu je k dispozícii celý rad produktov, ktoré majú rôzne vlastnosti, na ich základe je potrebné zvoliť tie, ktoré sú pre ochranu na konkrétnom pracovisku najvhodnejšie.Kvalita ochranných prílb

Ochranné prilby sú často nosené aj niekoľko hodín denne. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste pri výbere prilby venovali pozornosť nielen splneniu všetkých bezpečnostných kritérií, ale zamerali sa aj na hmotnosť prilby, možnosť odvetrávania a na kvalitu vnútorných výsteliek a zaistili tak ich užívateľom maximálne pohodlie pri nosení.

Životnosť ochranných prílb - prilba nie je navždy!

Životnosť prílb je obmedzená, pretože ich materiál s postupujúcim časom degraduje. K zníženiu mechanických vlastností dochádza aj v prípade, že prilba nie je používaná a je len skladovaná. Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi životnosť prilby sú chlad, teplo, chemikálie, UV žiarenie alebo aj zlé používanie. Čím viac je prilba vystavovaná týmto vplyvom, tým skôr by sa mala vymeniť.

Aktuálne platné znenie normy EN 397 požaduje, aby údaje o starnutí a dobe životnosti boli obsiahnuté v návode na používanie prilby. Všeobecne však platí, že prilby z termoplastov (PE a ABS) by nemali byť používané dlhšie ako 4 roky a prilby z duroplastu by nemali byť používané dlhšie ako 8 až 10 rokov, samozrejme v závislosti od podmienok a frekvencie použitia, expozície chemickým látkam, klimatickým podmienkam apod.

Čím vyšší útlm, tým lepšie?

Správny je primeraný útlm. Je mylné domnievať sa, že čím vyšší je útlm, tým je chránič sluchu lepší. Hodnota útlmu prostriedkov na ochranu sluchu musí byť zvolená tak, aby hladina hluku v uchu bola medzi 70 a 75 dB. Pri nedostatočnom útlme zostáva riziko poškodenia sluchu v súvislosti s pôsobením hluku. Nadmerný útlm môže brániť komunikácii a počuteľnosti výstražných signálov. Užívateľ sa zároveň môže cítiť izolovaný od okolitého prostredia. V dôsledku toho nemusia byť chrániče sluchu nosené po celú dobu expozície a ochrana sluchu môže byť významne znížená.

Zákonné ustanovenia

Povinnosťou zamestnávateľa je sledovať hladinu hluku a zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravé pracovné prostredie. Zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia na ochranu pracovníkov pred rizikami spojenými s hlukom z dôvodu jeho následkov na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, najmä poškodenie sluchu. Haberkorn Vám ponúka široký výber vhodných ochranných pomôcok na ochranu sluchu.