Udržateľné správanie

Najdôležitejšie oblasti našich aktivít

Zdravie zamestnancov  •  Udržateľná mobilita  •  Udržateľný rozvoj  •  Procesy a energie  •  Partnerstvo

Sme presvedčení, že ekonomika zameraná iba na zisk a rast HDP nemôže byť dlhodobo prosperujúca. Udržateľné konanie je pre nás spoločenskou povinnosťou, ako aj dlhodobým predpokladom firemného úspechu. Haberkorn Group sa udržateľnému správaniu venuje už vyše 10 rokov a aktívne rozvíja koncept udržateľnosti.

Ten zahŕňa širokú škálu aktivít. Patria medzi ne aktivity vedúce k znižovaniu produkcie CO2, a to v najrôznejších oblastiach – od ekologickejšej flotily firemných automobilov, cez cestovanie zamestnancov do práce, znižovanie spotreby energií, inštalácia solárnych panelov, až po prispôsobenie výrobných procesov. Ďalšie aktivity podporujú zdravie zamestnancov a kvalitné pracovné prostredie, nakladanie s odpadmi alebo ekologické balenie tovaru.


Certifikácia EcoVadis

Skupina Haberkorn Group je novo certifikovaná v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) medzinárodnou audítorskou spoločnosťou EcoVadis.

Certifikácia EcoVadis je jedným z najkomplexnejších nástrojov hodnotenia udržateľnosti na svete, ktorý hodnotí súkromné a verejné spoločnosti z hľadiska sociálnych, etických a environmentálnych vplyvov. Je to veľmi účinný nástroj na zabezpečenie transparentnosti v celom dodávateľskom reťazci.

V súčasnosti sme držiteľom bronzového ocenenia.

Hodnotenie je založené na 21 kritériách rozdelených do štyroch hlavných oblastí: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Výsledná analýza sumarizuje naše silné a slabé stránky z hľadiska našich politík, činností a úspechov, ktoré vypovedajú o našich postupoch v oblasti udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

Konečným cieľom EcoVadis je pomôcť nasmerovať všetky spoločnosti na celom svete k udržateľnosti a zvýšiť povedomie o dôležitosti udržateľných činností, ktoré pozitívne ovplyvňujú svet uprostred klimatických zmien.

V každej z uvedených oblastí sa budeme naďalej usilovať o ďalší rozvoj a pokrok.

Naše hlavné piliere

V spoločnosti Haberkorn je udržateľnosť zakorenená vo všetkých oblastiach. Naše hlavné piliere sú:

  • ohľaduplné zaobchádzanie so zamestnancami
  • vedomý dizajn sortimentu a služieb
  • procesy šetriace zdroje

Pestrá paleta opatrení a aktivít vytvára pridanú hodnotu nielen pre našu firmu, ale aj pre spoločnosť a náš životný priestor.

Zdravie zamestnancov

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov nám nie je ľahostajná. Dbáme na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a postupov a neoddeliteľnou súčasťou je tiež vhodné pracovné prostredie.

Vedieme zamestnancov k zdravému životnému štýlu a vytvárame tie najlepšie podmienky pre ich fyzické aj duševné zdravie.

Udržateľná mobilita

Venujeme sa udržateľnej mobilite, vďaka ktorej môžeme výrazne znížiť našu uhlíkovú stopu. Podporujeme zamestnancov, aby do práce jazdili udržateľne, teda na bicykli, verejnou dopravou, pešo alebo zdieľaným autom. Súčasne postupne obmieňame firemný vozový park s ohľadom na znižovanie emisií CO2.

Ciele udržateľného rozvoja

17 cieľov pre udržateľný rozvoj OSN, ktoré majú zabezpečiť udržateľný rozvoj na ekonomickej, sociálnej a ekologickej úrovni, sa má dosiahnuť na globálnej úrovni do roku 2030. Svojim konaním chceme aktívne prispievať k dosiahnutiu týchto dôležitých cieľov.

Procesy a energie

Neoddeliteľnou súčasťou konceptu udržateľnosti je znižovanie CO2, celková úspora energií, výmena existujúcich zariadení a procesov za ekologickejšie a udržateľnejšie.

Partnerstvo

UN GLOBAL COMPACT – s cieľom ešte viac prispieť k inkluzívnej a udržateľnej globálnej ekonomike sme sa ako celá skupina Haberkorn Group pripojili k najväčšej a najvýznamnejšej svetovej iniciatíve pre zodpovedné riadenie spoločností, čo je obrovský míľnik v oblasti udržateľnosti. Ako spoločnosť už konáme v súlade s desiatimi princípmi Globálneho paktu OSN pre udržateľné podnikanie.

Osvedčenie EKO-KOM

Systém EKO-KOM je založený na spolupráci priemyselných podnikov, miest a obcí. Tento neziskový systém zabezpečuje, aby odpady z použitých obalov boli spotrebiteľom vytriedené, zvezené zberovou technikou, dotriedené a využité ako druhotná surovina.