Udržitelné chování

Nejdůležitější oblasti našich aktivit

Zdraví zaměstnanců  •  Udržitelná mobilita  •  Udržitelný rozvoj  •  Procesy a energie  •  Partnerství

Jsme přesvědčeni, že ekonomika zaměřená pouze na zisk a růst HDP nemůže být dlouhodobě prosperující. Udržitelné jednání je pro nás jak společenskou povinností, tak dlouhodobým předpokladem firemního úspěchu. Haberkorn Group se udržitelnému chování věnuje již přes 10 let a aktivně rozvíjí koncept udržitelnosti.

Ten zahrnuje širokou škálu aktivit. Patří mezi ně aktivity vedoucí ke snižování produkce CO2, a to v nejrůznějších oblastech – od ekologičtější flotily firemních automobilů, přes cestování zaměstnanců do práce, snižování spotřeby energií, instalace solárních panelů, až po přizpůsobení výrobních procesů. Další aktivity podporují zdraví zaměstnanců a kvalitní pracovní prostředí, nakládání s odpady nebo ekologické balení zboží.


Certifikace EcoVadis

Skupina Haberkorn Group je nově certifikovaná v oblasti Společenské odpovědnosti firmy (CSR) mezinárodní auditorskou společností EcoVadis

Certifikace EcoVadis patří mezi jeden z nejkomplexnějších nástrojů hodnocení udržitelnosti na světě, který posuzuje soukromé a veřejné společnosti z hlediska sociálních, etických a ekologických dopadů. Jedná se o velmi efektivní nástroj k zajištění transparentnosti v celém dodavatelském řetězci.

Aktuálně nám náleží bronzové ocenění.

Hodnocení je založeno na 21 kritériích rozdělených do čtyř hlavních oblastí: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Výsledná analýza shrnuje naše silné a slabé stránky z pohledu našich zásad, aktivit a dosažených výsledků vypovídajících o naší udržitelnosti a postupech v oblasti sociální odpovědnosti.

Konečným cílem EcoVadis je pomoci nasměrovat všechny společnosti na celém světě k udržitelnosti a zvýšit povědomí o důležitosti udržitelných opatření s cílem pozitivně ovlivnit svět uprostřed klimatických změn. 

V každé z výše uvedených oblastí budeme dál usilovat o další rozvoj a pokrok.

Naše hlavní pilíře

Ve společnosti Haberkorn je udržitelnost zakořeněna ve všech oblastech. Naše hlavní pilíře jsou:

  • ohleduplné zacházení se zaměstnanci
  • vědomý design sortimentu a služeb
  • procesy šetřící zdroje

Pestrá paleta opatření a aktivit vytváří přidanou hodnotu nejen pro naši firmu, ale také pro společnost a náš životní prostor.

Zdraví zaměstnanců

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců nám není lhostejná. Dbáme na dodržování bezpečnostních předpisů a postupů a nedílnou součástí je také vhodné pracovní prostředí.

Vedeme zaměstnance ke zdravému životnímu stylu a vytváříme ty nejlepší podmínky pro jejich fyzické i duševní zdraví.

Udržitelná mobilita

Věnujeme se udržitelné mobilitě, díky níž můžeme výrazně snížit naši uhlíkovou stopu. Podporujeme zaměstnance, aby do práce jezdili udržitelně, tedy na kole, veřejnou dopravou, pěšky nebo sdíleným autem. Současně postupně obměňujeme firemní vozový park s ohledem na snižování emisí CO2. 

Cíle udržitelného rozvoje

17 cílů pro udržitelný rozvoj OSN, které mají zajistit udržitelný rozvoj na ekonomické, sociální a ekologické úrovni, má být dosaženo na globální úrovni do roku 2030. Svým jednáním chceme aktivně přispívat k dosažení těchto důležitých cílů. 

Procesy a energie

Nedílnou součástí konceptu udržitelnosti je snižování CO2, celková úspora energií, výměna stávajících zařízení
a procesů za ekologičtější a udržitelnější. 

Partnerství

UN GLOBAL COMPACT – s cílem ještě více přispět k inkluzivní a udržitelné globální ekonomice jsme se jako celá skupina Haberkorn Group připojili k největší a nejvýznamnější světové iniciativě pro odpovědné řízení společností, což je obrovský milník v oblasti udržitelnosti. Jako společnost již jednáme v souladu s deseti principy Globálního paktu OSN pro udržitelné podnikání.

Osvědčení EKO-KOM

Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a využity jako druhotná surovina.