Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společní správci osobních údajů jsou společnosti Haberkorn s.r.o., se sídlem Generála Vlachého 305, 747 62 Mokré Lazce, IČ 61947024, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 12945, a Haberkorn s.r.o. organizačná zložka, Zavarská 10/B, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČ 47557125, společnost zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, vložka číslo 10252/T (dále "Haberkorn").

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Shromažďujeme jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní, citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, tituly, poštovní a emailovou adresu, oslovení/pohlaví, název firmy, pozici ve firmě, telefon, fax, přihlašovací údaje k e-shop a produktové preference (oblíbené produkty a zdroje informací, Vámi zvolené oblasti, které Vás zajímají). U OSVČ dále údaje potřebné k naplnění smluvního vztahu (IČ, DIČ, atd.). V rámci zpracování mohou být k osobním údajům navázány i další informace (zakoupené produkty, historie komunikace, apod.)

Proč je potřebujeme?

Osobní údaje jsou využívány v rámci obchodního vztahu, tj. zejména zpracování poptávek, personalizované nabídky našich výrobků a služeb, upřesnění technického řešení, uzavření objednávek, uskutečnění dodávek, vytváření analýz a obchodních statistik, monitoringu spokojenosti s dodávkou, plnění záručního a pozáručního servisu (v rámci kontextu Nařízení 2016/679 tzv. plnění smlouvy, resp. oprávněný zájem).

V případě, že se zaregistrujete jako uživatel našeho e-shopu, poskytneme Vám navíc aktuální informace o skladové dostupnosti a cenách našich produktů, přehled o stavu Vaší objednávky a přístup do archivu objednávek. Registrace je dobrovolná a podmíněna Vaším souhlasem se zpracováním údajů zadávaných v rámci registračního formuláře (zpracování dle článku 6 odstavec 1 písm. a) nařízení). Pokud je stanoven administrátor Vašeho firemního účtu, má v takovém případě přístup k Vašim údajům také on. Administrátor je osoba, která má pověření právnické osoby, pro kterou je účet veden, spravovat další uživatele tohoto účtu.

Pokud jste nám udělili také souhlas se zpracováním Vašich údajů pro obchodní a marketingové účely, využíváme poskytnuté údaje pro komunikaci novinek, pořádaných školení a marketingových akcí, obchodních sdělení a provádění marketingových průzkumů v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (email), telefonickým hovorem nebo prostřednictvím webových stránek. V opačném případě je tato komunikace omezena v rozsahu poptávaných výrobků a služeb.

Haberkorn je také oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem splnění povinností uložených Haberkorn veřejnoprávními předpisy.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami, při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy:

    • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem,
    • dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům,
    • veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Tato zabezpečení se nevztahují na údaje, které s námi veřejně sdílíte na komunitních stránkách (Facebook, apod.)

Komu je zpřístupňujeme?

Osobní údaje mohou být zpracovávány a předávány v rámci skupiny Haberkorn, a to i mimo území zákazníka, vždy ale v rámci Evropské unie a za stejných podmínek.

V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje zákazníka našim poskytovatelům služeb, kteří jsou odpovědní např. za doručování zásilek nebo poskytování IT služeb. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost údajů ve stejné míře jako Haberkorn.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro řádné fungování obchodních vztahů, plnění smluvních a zákonných povinností. V případě zpracování na základě souhlasu po dobu Vaší registrace, do vznesení požadavku na ukončení dalšího zpracování.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Kontaktní údaje

Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62 Mokré Lazce
tel.: +420 553 757 710
e-mail: gdpr@haberkorn.cz