Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov – GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoloční správcovia osobných údajov sú spoločnosti Haberkorn s.r.o., so sídlom Generála Vlachého 305, 747 62 Mokré Lazce, IČ 61947024, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, spisová značka C 12945, a Haberkorn s.r.o. organizačná zložka, Zavarská 10/B, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO 47557125, spoločnosť zapísaná v obchodnom Registri Okresného súdu v Trnave, vložka číslo 10252/T (ďalej "Haberkorn").

Aké osobné údaje od Vás potrebujeme?

Zhromažďujeme len základné osobné údaje, nie zvláštne, citlivé typy informácií. Tieto osobné údaje zahŕňajú meno, priezvisko, tituly, poštovú a emailovú adresu, oslovenie/pohlavie, názov firmy, pozíciu vo firme, telefón, fax, prihlasovacie údaje k e-shopu a produktové preferencie (obľúbené produkty a zdroje informácií, Vami zvolené oblasti, ktoré Vás zaujímajú). U SZČO ďalej údaje potrebné na naplnenie zmluvného vzťahu (IČO, DIČ, atď.). V rámci spracovania môžu byť k osobným údajom naviazané aj ďalšie informácie (zakúpené produkty, história komunikácie a pod.).

Prečo ich potrebujeme?

Osobné údaje sú využívané v rámci obchodného vzťahu, t.j. najmä spracovanie dopytov, personalizované ponuky našich výrobkov a služieb, upresnenie technického riešenia, uzavretie objednávok, uskutočnenie dodávok, vytváranie analýz a obchodných štatistík, monitoring spokojnosti s dodávkou, plnenie záručného a pozáručného servisu (v rámci kontextu Nariadenia 2016/679 tzv. plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem).

V prípade, že sa zaregistrujete ako užívateľ nášho e-shopu, poskytneme Vám navyše aktuálne informácie o skladovej dostupnosti a cenách našich produktov, prehľad o stave Vašej objednávky a prístup do archívu objednávok. Registrácia je dobrovoľná a podmienená Vaším súhlasom so spracovaním údajov uzatvorených prostredníctvom registračného formulára (spracovanie podľa článku 6 odseku 1 písm. A) nariadenia).Ak je stanovený administrátor Vášho firemného účtu, má v takom prípade prístup k Vašim údajom aj on. Administrátor je osoba, ktorá má poverenie právnickej osoby, pre ktorú je účet vedený, spravovať ďalších užívateľov tohto účtu.

Ak ste nám udelili tiež súhlas so spracovaním Vašich údajov pre obchodné a marketingové účely, využívame poskytnuté údaje pre komunikáciu noviniek, organizovaných školení a marketingových akcií, obchodných oznámení a vykonávanie marketingových prieskumov v súlade s Vašimi potrebami a preferenciami, a to rôznymi kanálmi, napríklad poštou, elektronickými prostriedkami (email), telefonickým hovorom alebo prostredníctvom webových stránok. V opačnom prípade je táto komunikácia obmedzená v rozsahu dopytovaných výrobkov a služieb.

Haberkorn je tiež oprávnený spracovávať osobné údaje na účely splnenia povinností uložených verejnoprávnymi predpismi.

Ako s osobnými údajmi nakladáme?

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú našimi kľúčovými prioritami, pri spracovaní Vašich osobných údajov uplatňujeme nasledujúce postupy a mechanizmy:

    • Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne stanovený účel, stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom,
    • dodržujeme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečila úroveň zabezpečenia zodpovedajúca možným rizikám,
    • všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

Tieto zabezpečenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré s nami verejne zdieľate na komunitných stránkach (Facebook a pod.).

Komu ich sprístupňujeme?

Osobné údaje môžu byť spracovávané a odovzdané v rámci skupiny Haberkorn, a to aj mimo územia zákazníka, vždy ale v rámci Európskej únie a za rovnakých podmienok.

V prísne obmedzenej miere poskytujeme potrebné osobné údaje zákazníka našim poskytovateľom služieb, ktorí sú zodpovední napr. za doručovanie zásielok alebo poskytovanie IT služieb. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní zachovať dôvernosť údajov v rovnakej miere ako Haberkorn.

Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na riadne fungovanie obchodných vzťahov, plnenie zmluvných a zákonných povinností. V prípade spracovania na základe súhlasu po dobu Vašej registrácie, do predloženia požiadavky na ukončenie ďalšieho spracovania.

Aké sú Vaše práva?

Ak si prajete získať podrobnejšie informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, alebo získať prístup k svojim osobným údajom, opraviť, zablokovať alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby, odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, odstrániť Vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy ohľadom našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov, obráťte sa prosím na nás.

Kontaktné údaje

Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62 Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 710
e-mail: gdpr@haberkorn.cz